Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Energetický analytik

optimalizace plynu a elektriky


 

Naším cílem je optimalizace nákladů na energie fyzických i právnických osob.


 

Jsme nezávislí energetičtí poradci, zabývající se obchodní a konzultační činností v oblasti energetiky. Spolupracujeme s více dodavateli elektrické energie a plynu, od nichž získáváme ty nejvýhodnější podmínky. Díky objemům se kterými pracujeme si můžeme proto dovolit nabízet zaručené energetické úspory.

Zajistíme vám energetické poradenství na míru!


Jak to, že levněji?

Naši partneři vyrábějí plyn či elektrickou energii jednak sami, a jednak nakupují na energetické burze. Vzhledem k objemům, s nimiž pracujeme, můžeme s dodavateli dojednat mnohem výhodnější podmínky než samotný zákazník.

Díky nižší operativě, a zejména nižším maržím jsou naši partneři podstatně levnější (a v nejbližší době i levnější zůstanou) než stávající majoritní dodavatelé. Ti si na svoje výsadní postavení již zvykli a nejsou schopni, přinejmenším na úrovni menších společností a domácností, reagovat dostatečně pružně na současné snižování cen.

Reálné úspory

I přes avizované slevy majoritních dodavatelů zůstanou naši partneři levnější - už jen proto, že je na tom založena jejich existence.

Se svými klienty budujeme dlouhodobou spolupráci. Neustále sledujeme energetický trh a podle probíhajících změn aktualizujeme nabídku.

Věříme, že spolupráce s námi bude pro vás přínosem.

Naše poradenství je pro Vás bezplatné a skládá se z výběru vhodného dodavatele a správného nastavení distribučních sazeb. Na rozdíl od mnoha jiných dodavatelů standardně nepožadujeme žádné aktivační či deaktivační poplatky. Věříme, že našich služeb využijete a navážeme tak oboustranně výhodnou spolupráci.

 


Nabídka pro naše klienty

Základní parametry nabídek, které Optimal Energy klientům předkládá, jsou:

  1. Jsme poradenská společnost a zakládáme si tudíž na dlouhodobé spolupráci. Jde nám o podpis co nejvýhodnější smlouvy pro klienta, protože jen tak si získáme jeho důvěru a budeme moci navázat dlouhodobou spolupráci, která je na rychle se měnícím energetickém trhu velkou výhodou jak pro nás, tak hlavně pro klienta.

  2. Standardně v hladině nízkého napětí uzavíráme smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tedy totožnou, jako máte uzavřenou nyní.

  3. Na rozdíl od mnoha jiných dodavatelů standardně nepožadujeme žádné aktivační či deaktivační poplatky.

  4. Naše poradenství je pro Vás bezplatné. Jsme placeni provizně od našich partnerů, u kterých máme nastaveny odměny dle množství odebrané elektřiny. Záleží nám tedy na maximální výhodnosti smlouvy pro klienta. Pokud je klient s našimi službami spokojen, tak nejlepší odměnou pro poradce přímo od klienta je jeho osobní doporučení dalším potenciálním klientům, ať už z řad domácností či firem.

  5. Naše poradenství se skládá z výběru vhodného dodavatele a správného nastavení distribučních sazeb. Současná úspora se pohybuje od 5 do 15 % ceny za silovou elektřinu. Do budoucna plánujeme zpoplatněnou službu, při které klientům poradíme s velikostí jističů vzhledem k používaným spotřebičům a profilu spotřeby. Možná úspora při této variantě se bude pohybovat v řádech deseti až statisíců ročně, dle velikosti odběru.

  6. Smluvní vztah je vždy navázán přímo mezi Vámi jako odběratelem a doporučeným dodavatelem elektrické energie nebo plynu.

Věříme, že našich služeb využijete a navážeme tak oboustranně výhodnou spolupráci na mnoho let. Stejně tak doufáme, že budete s mými službami spokojeni a o svou spokojenost se podělíte se svými obchodními partnery a přáteli.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat.

Energetický poradce Dagmar Šnoblová tel: 602944078 email: dagmar.snoblova@seznam.cz

 

N Á V R H
Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu
k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních
podmínek zákazníkovi podle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
I. Účel výkladového stanoviska
Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace
v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených
zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vydává podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona výkladové stanovisko
k ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona.
Energetický zákon v ustanovení § 11a odst. 3 upravuje právo zákazníka na odstoupení
od smlouvy uzavřené s dodavatelem elektřiny nebo plynu v případě, že dodavatel zvýší cenu
dodávky elektřiny nebo plynu nebo změní jiné smluvní podmínky dodávky elektřiny nebo
plynu. Ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona v této souvislosti dále stanoví, že
pokud dodavatel zákazníkovi zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných
smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu oznámí, má toto oznámení držitele
licence význam pro délku lhůty, ve které je zákazník bez uvedení důvodu oprávněn odstoupit
od uzavřené smlouvy, to však pouze v případě, že dodavatel elektřiny nebo plynu v souladu
s ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona oznámil zákazníkovi zvýšení ceny nebo
změnu jiných smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu nejpozději 30 dnů přede
dnem jejich účinnosti a současně poučil zákazníka o jeho právu na odstoupení od uzavřené
smlouvy. Energetický zákon tedy stanoví lhůtu pro oznámení zvýšení ceny dodávky elektřiny
nebo plynu nebo změny jiných smluvních podmínek, zatímco obsah tohoto oznámení a
způsob, resp. forma oznámení zákonem výslovně stanovena není.
Energetický regulační úřad tímto výkladovým stanoviskem informuje o přístupu, který
bude zohledňovat ve své rozhodovací činnosti, bude-li se předmět sporu týkat aplikace
ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona, a rovněž při výkonu dozoru nad dodržováním
vybraných povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), zejména pokud jde o zákaz
uplatňování nekalých obchodních praktik ze strany dodavatele elektřiny nebo plynu, zákaz
diskriminace spotřebitele a dodržování některých povinností v oblasti informování o cenách1).
II. Obsah oznámení
Podle ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona platí, že zvýší-li dodavatel
elektřiny či plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní
podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od
data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To však neplatí v případě, kdy
1) § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
dodavatel elektřiny či plynu oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních
podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho
právu na odstoupení od smlouvy2).
Ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona tedy nestanoví explicitně obsah
oznámení dodavatele elektřiny nebo plynu o zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo
změně jiných smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu. Podle Energetického
regulačního úřadu je zřejmé, že jedná-li se o zvýšení ceny či změnu jiných smluvních
podmínek, jedná se tak o změnu obsahu smlouvy uzavřenou mezi dodavatelem a zákazníkem
(byť v některých případech na základě jednostranného úkonu dodavatele). Proto tedy i
informace poskytovaná dodavatelem zákazníkovi podle ustanovení § 11a odst. 3
energetického zákona musí z hlediska obsahového zahrnovat konkrétní identifikaci změny
smluvně ujednané ceny dodávky elektřiny či plynu nebo změny jiných smluvních ujednání a
rovněž vymezení účinnosti zvýšení ceny elektřiny nebo plynu nebo změny jiných smluvních
podmínek. Zákazník tedy musí být prostřednictvím oznámení o zvýšení ceny dodávky
elektřiny nebo plynu nebo změny jiných smluvních podmínek elektřiny nebo plynu
informován o konkrétním navýšení konkrétní složky celkové ceny za dodávku elektřiny nebo
plynu, resp. o konkrétní změně jiných smluvních podmínek, a to natolik jednoznačně a
srozumitelně, aby byl schopen na základě těchto informací posoudit dopad navýšení ceny či
změny jiných smluvních podmínek na existující smluvní vztah a učinit kvalifikované a
svobodné rozhodnutí o tom, zda setrvá ve stávajícím smluvním vztahu s dodavatelem
elektřiny či plynu nebo zda využije práva na odstoupení od smlouvy v zákonem stanovených
lhůtách a zvolí vhodnější nabídku od jiného dodavatele elektřiny nebo plynu.
Současně s poskytnutím informace o zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo
změně jiných smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu je dodavatel podle
ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona povinen poskytnout zákazníkovi poučení o
jeho právu na odstoupení od smlouvy. Je tedy nezbytné, aby informace o právu na odstoupení
od smlouvy byla poskytnuta zákazníkovi ve stejném časovém okamžiku, kdy je informován o
zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo změně jiných smluvních podmínek dodávky
elektřiny nebo plynu. Pozdější informování zákazníka o právu na odstoupení od smlouvy
nebo nesplnění této podmínky má za následek vznik práva na odstoupení od smlouvy až ve
lhůtě 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.
Energetický regulační úřad tedy s ohledem na výše uvedené nebude považovat za
dostačující takový postup dodavatele elektřiny nebo plynu, který by oznamoval zákazníkovi
např. pouze záměr zvýšit cenu či změnit jiné smluvní podmínky, aniž by zákazníka
srozumitelně a úplně informoval o konkrétních změnách ve výši ceny za dodávku elektřiny
nebo plynu, resp. jiných smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu.
V souvislosti se zákazem užívání nekalých obchodních praktik ve smyslu ustanovení
§ 4 a násl. zákona o ochraně spotřebitele Energetický regulační úřad dále upozorňuje, že
dodavatel elektřiny nebo plynu má rovněž povinnost poskytovat zákazníkům, kteří jsou
spotřebiteli ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele3), veškeré informace, které jsou pro
rozhodování zákazníka podstatné, a jejichž neposkytnutí lze považovat za porušení odborné
péče podle § 4 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, které je způsobilé podstatně ovlivnit
rozhodování zákazníka. Dodavatel elektřiny nebo plynu je v souvislosti s oznámením povinen
jednat vůči zákazníkovi s takovou úrovní zvláštních dovedností a péče, kterou lze od
dodavatele ve vztahu k zákazníkovi rozumně očekávat, a která odpovídá poctivým obchodním
2) V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede
dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.
3) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, veznění pozdějších předpisů.
praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti činnosti dodavatele, a umožnit
zákazníkovi, aby na základě zřetelných a jednoznačných informací o veškerých podmínkách
souvisejících s dodávkou elektřiny nebo plynu uskutečnil svobodnou, informovanou a
účelnou volbu. Pro posouzení nekalosti bude Energetický regulační úřad vycházet mj. z
kriteria průměrného spotřebitele4).
V případě, že dodavatel elektřiny nebo plynu oznamuje zvýšení ceny za dodávku
elektřiny nebo plynu, musí rovněž postupovat v souladu s ustanovení § 12 zákona o ochraně
spotřebitele tak, aby se zákazník mohl na základě poskytnuté informace svobodně rozhodnout
předem, zda službu poskytovanou dodavatelem zvolí, resp. setrvá ve smluvním vztahu se
stávajícím dodavatelem nebo smluvní vztah odstoupením ukončí.
III. Způsob provedení oznámení
Ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona neupravuje způsob, resp. formu
oznámení dodavatele elektřiny nebo plynu zákazníkovi o zvýšení ceny dodávky elektřiny
nebo plynu nebo změně jiných smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu.
Podle Energetického regulačního úřadu musí být oznámení v zákonem stanoveném
rozsahu natolik adresné a individuálně určené, aby neuniklo pozornosti zákazníka a zákazník
tak byl přímo informován o tom, že dodavatel elektřiny nebo plynu zvýší cenu nebo změní
jiné podmínky uzavřené smlouvy. Pouze v takovém případě, tj. je-li zákazník přímo a adresně
informován, může se svobodně rozhodnout, zda setrvá ve smluvním vztahu se stávajícím
dodavatelem, či naopak využije nabídku jiného dodavatele elektřiny nebo plynu, která více
vyhovuje potřebám i možnostem zákazníka, a uplatní své právo na odstoupení od smlouvy
podle ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona.
Přestože je ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona přímo aplikovatelné a
nevyžaduje jakoukoli podrobnější smluvní úpravu, je v konkrétních případech možné
přihlédnout i k zavedené smluvní praxi poskytování informací mezi smluvními stranami,
samozřejmě za podmínky, že taková smluvní úprava nesměřuje k omezení nebo vyloučení
adresného a individuálně určeného způsobu předávání informací mezi stranami smlouvy.
Stejně tak není zřejmě apriori vyloučeno, aby dodavatel elektřiny či plynu dal zákazníkům
možnost výběru způsobu, kterým chtějí být o změnách cen elektřiny nebo plynu nebo
změnách jiných smluvních podmínek informováni s tím, že případná změna tohoto způsobu
bude záležet na vůli zákazníka a nebude spojena s žádnými dodatečnými nároky ze strany
dodavatele.
Má-li být zákazníkovi adresně a přímo poskytnuta informace o zvýšení ceny dodávky
elektřiny nebo plynu nebo změně jiných smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu a
stejně tak informace o jeho právu na odstoupení od smlouvy, je třeba považovat za plně
vyhovujícím ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona ty způsoby poskytnutí informace,
které předpokládají individuální a ověřitelné doručení zákazníkovi. Jedná se zejména o
doručení informace v zákonem stanoveném rozsahu prostřednictvím doporučené poštovní
zásilky.
Kritéria adresnosti a individuálnosti oznámení splňují i další způsoby poskytnutí
informací v zákonem stanoveném rozsahu, např. prostřednictvím emailové zprávy
s nastavenou funkcí potvrzení doručení, popř. přečtení zaslané zprávy. Nelze ani zcela
vyloučit takové způsoby oznámení, kdy by konkrétní identifikace změny smluvně ujednané
ceny dodávky elektřiny či plynu nebo změny jiných smluvních ujednání a rovněž vymezení
4) Např. rozsudek NS sp.zn. 32 Odo 229/2006.
účinnosti zvýšení ceny elektřiny nebo plynu nebo změny jiných smluvních podmínek byla
zákazníkovi předána prostřednictvím např. osobní elektronické schránky na portále
dodavatele elektřiny či plynu, pokud si ji zákazník zřídil, přičemž zákazníkovi by byla
zároveň poskytnuta informace o uložení takového oznámení a jeho obsahu např.
prostřednictvím elektronicky zaslané upomínky, prostřednictvím SMS zprávy atd.
Jako nedostatečný a jsoucí v rozporu s ustanovením § 11a odst. 3 energetického
zákona bude Energetický regulační úřad naopak považovat takové postupy dodavatele
elektřiny nebo plynu, které povedou nebo mohou vést k tomu, že se zákazník vůbec nedozví o
tom, že dodavatel hodlá sjednané ceny elektřiny či plynu zvýšit, případně změnit jiné smluvní
podmínky. Typicky se bude jednat o případy, kdy by dodavatel oznamoval zvýšení ceny
elektřiny či plynu nebo změny jiných smluvních podmínek výhradně a pouze způsobem
umožňujícím dálkový přístup (tedy prostřednictvím svých webových stránek) nebo
prostřednictvím sdělení v tisku, a to třeba i lokálního charakteru. Prostřednictvím internetu
nebo tisku doposud objektivně nelze adresně doručit oznámení o zvýšení ceny dodávky
elektřiny nebo plynu nebo změně jiných smluvních podmínek dodávky všem dotčeným
zákazníkům dodavatele.
Dále se bude jednat o případy, kdy by dodavatel elektřiny nebo plynu oznamoval
zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek
uveřejněním takové informace v obchodním místě dodavatele, např. v zákaznickém centru
obchodníka, neboť tímto způsobem rovněž nelze doručit informaci o zvýšení cen nebo změně
smluvních podmínek do sféry vlivu konkrétního zákazníka.
Výše uvedené postupy dodavatelů elektřiny či plynu lze považovat za vstřícný krok
vůči zákazníkům, samy o sobě však neznamenají naplnění zákonné podmínky stanovené
v ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona ani zákonné povinnosti dodavatele jako
poskytovatele služby podle ustanovení změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vydává podle § 12 zákona o ochraně spotřebitele5).
IV.
Závěr
Energetický regulační úřad doporučuje držitelům licence na obchod s elektřinou,
obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu postupovat v souladu s tímto
výkladovým stanoviskem.
Energetický regulační úřad postupuje podle tohoto výkladového stanoviska ode dne
jeho vyhlášení.

  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist